NCCC Verenigingsfokreglement


VOORBEHOUD:
Wij zijn lid en erkend fokker van de Nederlandse Chow Chow Club (NCCC). Wij fokken Chow Chows volgens de richtlijnen van de NCCC. Op deze pagina leest u een uitreksel van dit Verenigingsfokreglement; voor de laatst geldende en meest actuele versie verwijzen wij naar de website van de NCCC.


Nederlandse Chow Chow Club (NCCC)

Verenigingsfokreglement

Nederlandse Chow Chow Club (NCCC)

voor het ras: Chow Chow

 

 1. ALGEMEEN
  1. Dit reglement voor de Nederlandse Chow Chow Club, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Chow Chow zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 25 maart 2018 (aanpassingen sinds 2013 zie notering onder punt 10). Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor de Chow Chow voor alle leden van de vereniging woonachtig in Nederland.
  3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
  4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.
 2. FOKREGELS
  Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
  1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

   Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).
  2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee (2) maal toegestaan.
  3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste achttien (18) maanden zijn.
  4. Aantal dekkingen: De reu mag maximaal twee (2) geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum zes (6) geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.
  5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
  6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden, dat wil zeggen: onderzocht zijn op HD, PL, ED en Oogaandoeningen (ECVO-onderzoek). De reu moet zijn onderzocht op Heupdysplasie. De scores HD-D en HD-E zijn fokuitsluitend. Als de reu niet is onderzocht op Patella Luxatie, dient de teef de score PL-vrij te hebben. Als de reu niet is onderzocht op Elleboogdysplasie, dient de teef de score ED-vrij te hebben.
  7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
 3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
  1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van achttien (18) maanden heeft bereikt.
  2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
  3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt. .
  4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
  5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
 4. GEZONDHEIDSREGELS
  1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
  2. Verplicht screeningsonderzoek Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld: heupdysplasie, kruisbandproblematiek/patella luxatie en elleboogdysplasie, en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
   1. HD.
   2. PL/Knie
   3. ED

    Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
   4. Oogaandoeningen (ECVO onderzoek).
  3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
   1. De scores HD-E en HD-D zijn fokuitsluitend.
   2. Knie-onderzoek: de scores PL-4, PL-3 en PL-2 zijn fokuitsluitend.
   3. Knie-onderzoek: de score PL-1 moet worden gepaard met PL-vrij.
   4. Onderzoeken voor heupen, ellebogen en ogen: aanbevolen wordt om fokpartners zo te combineren dat steeds een van de twee 'vrij' scoort.
  4. Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt:

   • kaakmisvormingen.
 5. GEDRAGSREGELS
  1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
  2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.
 6. WERKGESCHIKTHEID

  Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing
 7. EXTERIEURREGELS
  1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal twee (2) keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Goed op elke expositie te hebben behaald.

   Ofwel (alternatief)
  2. Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal één keer op de leeftijd van twaalf (12) maanden of ouder hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie Goed hebben behaald.
 8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
  1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
  2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van zeven (7) weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal zeven (7) dagen zitten.
  3. Koopovereenkomst: de pups worden geplaatst met een koopovereenkomst.
 9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
  1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
  2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
 10. INWERKINGTREDING
  1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Chow Chow Club op 17 maart 2013;

waarna:

 • Artikel 9.3 is geschrapt door de ledenvergadering van de Nederlandse Chow Chow Club op 9 juni 2013.
 • Artikel 2.6 laatste zin is aangevuld door de ledenvergadering van de Nederlandse Chow Chow Club op 12 oktober 2014.
 • Artikel 3.5 begin 2016 is gewijzigd n.a.v. update Kynologisch Reglement.
 • Artikel 4.1 per 01-08-2016 is aangepast n.a.v. wijziging door ALV Raad van Beheer.
 • Artikel 2.6 n.a.v. aantekening Raad van Beheer bij goedkeuring in 2015 aangepast door de ledenvergadering van Nederlandse Chow Chow Club op 19 maart 2017.
 • Artikel 4.3 n.a.v. notatie score PL-onderzoek in onderzoeksprogramma RvB aangepast door de ledenvergadering van de Nederlandse Chow Chow Club op 19 maart 2017.
 • Artikel 3.5 per 1-1-2018 gewijzigd n.a.v. update Kynologisch Reglement.
 • Artikelen 2.3, 3.1 en 4.3 gewijzigd door de ledenvergadering van de Nederlandse Chow Chow Club op 25 maart 2018. En conform artikel 10.1 Goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op 1 augustus 2013, 3 februari 2015, 10 juli 2017 en 3 april 2018.
   
   
   
................................. .................................
De voorzitter, De Secretaris
(P. Wellinga) (J. Leunissen-Rooseboom)

Popular Tags

Blue Flower